How To Install Blogger Template | Hướng Dẫn Cài Đặt Template

 Installing a blogger template on your blogger blog is very easy. ThemeWiki gives you thousands of free blogger templates for renovating your blog. Yes! We giving new look for a blogger blog. This tutorial shows you how to install/upload a new blogger template. We cover two types of installing method with step by step guidance.

Step 1: Downloading Blogger Template.

Browse blogger templates in our website and chose your favourite template. (You can Live Preview our every template to know how your blog look like after uploading the template.) After the browsing, click Download button on your desired template and the template file will directly downloaded and stored in your computer hard drive.

Step 2: Extracting zipped downloaded template file.

File format that you have downloaded is a .ZIP/ .RAR file format. We are only able to upload a file with .xml extension. So it is need to be extracted. Please Extract / Unzip it.

Step 3: Open .xml file with text editor.

Open .xml file using text editor like notepad, wordpad, notpad++ or something like that.

Step 4: Copy all coding.

In the text editor, press Ctrl+A and then Ctrl+C (Ctrl+A to select all coding, Ctrl+C to copy the selected coding)

Step 5: Open HTML Editor on blogger.

You must logged in your google account to access your blogger dashboard (Ignore this step if you are already logged in).

On Blogger Dashboard, click Theme. Open HTML Editor on blogger dashboard and click "Edit HTML" button.

Step 6: Paste coding on blogger HTML Editor.

Click anywhere in HTML Editor. Now press Ctrl+A and then Ctrl+Y (Ctrl+A to select all coding, Ctrl+Y to replace selected coding with copied template coding). Finally click “Save theme” button.

 Cài đặt một mẫu blogger trên blog blogger của bạn rất dễ dàng. ThemeWiki cung cấp cho bạn hàng nghìn mẫu blogger miễn phí để cải tạo blog của bạn. Đúng! Chúng tôi đang đưa ra một cái nhìn mới cho một blog blogger. Hướng dẫn này chỉ cho bạn cách cài đặt / tải lên một mẫu blogger mới. Chúng tôi bao gồm hai loại phương pháp cài đặt với hướng dẫn từng bước.

Bước 1: Tải xuống Mẫu Blogger.

Duyệt qua các mẫu blogger trong trang web của chúng tôi và chọn mẫu yêu thích của bạn. (Bạn có thể Xem trước Trực tiếp mọi mẫu của chúng tôi để biết blog của bạn trông như thế nào sau khi tải lên mẫu.) Sau khi duyệt, nhấp vào nút Tải xuống trên mẫu mong muốn của bạn và tệp mẫu sẽ trực tiếp được tải xuống và lưu trữ trong ổ cứng máy tính của bạn.

Bước 2: Giải nén tệp mẫu đã tải xuống đã nén.

Định dạng tệp bạn đã tải xuống là định dạng tệp .ZIP / .RAR. Chúng tôi chỉ có thể tải lên tệp có phần mở rộng .xml. Vì vậy, nó là cần thiết để được trích xuất. Vui lòng giải nén / giải nén nó.

Bước 3: Mở tệp .xml bằng trình soạn thảo văn bản.

Mở tệp .xml bằng trình soạn thảo văn bản như notepad, wordpad, notpad ++ hoặc những thứ tương tự.

Bước 4: Sao chép tất cả mã.

Trong trình soạn thảo văn bản, nhấn Ctrl + A rồi nhấn Ctrl + C (Ctrl + A để chọn tất cả mã, Ctrl + C để sao chép mã đã chọn)

Bước 5: Mở Trình chỉnh sửa HTML trên blogger.

Bạn phải đăng nhập tài khoản google của mình để truy cập bảng điều khiển blogger của bạn (Bỏ qua bước này nếu bạn đã đăng nhập).

Trên Bảng điều khiển Blogger, nhấp vào Chủ đề . Mở Trình chỉnh sửa HTML trên trang tổng quan của blogger và nhấp vào nút "Chỉnh sửa HTML".

Bước 6: Dán mã trên trình soạn thảo HTML của blogger.

Nhấp vào bất kỳ đâu trong Trình chỉnh sửa HTML. Bây giờ nhấn Ctrl + A và sau đó Ctrl + Y (Ctrl + A để chọn tất cả mã hóa, Ctrl + Y để thay thế mã hóa đã chọn bằng mã hóa mẫu đã sao chép). Cuối cùng nhấp vào nút "Lưu chủ đề".